Home Blogs giải bài toán cổ sau: “” trăm trâu trăm cỏ, con đứng ăn năm con nằm ăn ba ba con già ăn một”” hỏi có bao nhiêu con trâu mỗi loại?

Đang xem: Trong kho tàng văn hóa dân gian việt nam có bài toán “trăm trâu trăm cỏ” sau đây:trăm trâu trăm cỏ,trâu đứng ăn nằm,trâu nằm ăn ba,lụ khụ trâu già,ba con một bó

*

Trâu đứng ăn năm.Trâu nằm ăn ba.Lụm khụm trâu già,Ba con một bó.Trăm trâu ăn cỏ.Trăm bó no nê.Hỏi đến giảng đề,Ngô nghê như điếc.Bạn đang xem: Giải bài toán cổ sau: “” trăm trâu trăm cỏ, con đứng ăn năm con nằm ăn ba ba con già ăn một”” hỏi có bao nhiêu con trâu mỗi loại?

(Ý bài toán : Có một trăm con trâu ăn hết một trăm bó cỏ. Mỗi con trâu đứng ăn đưọc năm bó. Mỗi con trâu nằm ăn được ba bó và ba con trâu già thì chia nhau chỉ ăn đưọc một bó. Hỏi có bao nhiêu con trâu đứng, bao nhiêu con trâu nằm và bao nhiêu con trâu già).Bạn đang xem: Trăm trâu trăm cỏ trâu đứng ăn năm trâu nằm ăn ba lụ khụ trâu già ba trâu một bó

*

Xem thêm:

Trăm trâu, trăm cỏ( có 100 con trâu, 100 bó cỏ)

Trâu đứng ăn năm ( con đứngăn năm bó cỏ)

Trâu nằm ăn ba ( co trâu nằm ăn ba bó cỏ)

Lụ khụ trâu già, ba con một bó( ba con trâu già ăn hết một bó)

Hỏi có bao nhiêu con mỗi loại ?

*

Xem thêm:

Gọi D là trâu đứng, N là trâu năm, G là trâu già. Ta có:5D + 3N + G/3 = 100 Giả sử sức ăn của mỗi loại trâu tăng lên gấp 3 lần: đứng 15, nằm 9, già 1, số cỏ 100×3=300

15D + 9N + 1G = 300

Giả sử mỗi con ăn ít đi 1 bó cỏ. Lúc này trâu già không ăn, số cỏ còn lại: 300 -100=200

14D + 8N = 200(1)

Chia(1)cho 2: 7D + 4N = 100

(4N luôn chẵn nên D phải chẵn; D và N đều>=1 nên D 100) Nếu: D=12 thì 84 + 4N = 100 => N=4

(12×15 + 4×9 + G = 300) =>G = 84 D=10 thì 70 + 4N = 100 => N=7,5 (loại) D=8 thì 56 + 4N = 100 => N=11

(8×15 + 11×9 + G =300) => G = 81 D=6 thì 42 + 4N = 100 => N=14,5 (loại) D=4 thì 28 + 4N = 100 => N=18

(4×15 + 18×9 + G = 300) => G = 78 D=2 thì 14 + 4N = 100 => N=21,6 (loại)Đáp số:1).D=12 ; N=4 ; G=842).D=8 ; N=11 ; G=813).D=4 ; N=18 ; G=78

Đúng 0 Bình luận (0)

CÂU 3:

Bài toán cổ:

Trăm trâu, trăm cỏ

Trâu đứng ăn năm

Trâu nằm ăn ba

Lụ khụ trâu già

Hỏi có bao nhiêu con trâu đứng, trâu nằm, trâu già?

Lớp 5 Toán 0 0 Gửi Hủy

Bài toán cổ:

trăm trâu , trăm cỏ

Trâu đứng ăn năm

trâu nằm ăn ba

Lụ khụ trâu già

Ba con một bó

Hỏi có bao nhiêu trâu đứng , trâu nằm, trâu già?

Lớp 1 Toán 0 0 Gửi Hủy

Trăm bó cỏ, trăm con trâu,

Trâu đứng ăn năm,

Trâu nằm ăn ba,

Lụ khụ trâu già

Ba con một bó.

Hỏi có bao nhiêu con trâu mỗi loại?

Lớp 4 Toán 0 0 Gửi Hủy

Trăm bó cỏ, trăm con trâu

Trâu đứng ăn năm

Trâu nằm ăn ba

Lụ khụ trâu già,

Hỏi có bao nhiêu con trâu mỗi loại?

Lớp 5 Toán 1 0 Gửi Hủy

Giả sử mỗi bó cỏ được chia làm 3 bó cỏ con. Vậy có tất cả 300 bó cỏ con.Trâu đứng ăn 15 bó, con nằm ăn 9 bó, trâu già mỗi con 1 bó (cỏ con).Giả sử số trâu đứng là a, trâu nằm là b, trâu già là c (a,b,c nguyên dương). Ta có hệ:300=15a+9b+c (1)100= a+b+c (2)Từ (2) => c=100-a-b, thế vào (1) được 200=14a+8b, suy ra 7a+4b=100.Vì 100 chia hết cho 4 nên 7a phải chia hết cho 4. Suy ra a chia hết cho 4. Đặt a= 4t (t nguyên dương), ta có: 28t+4b=100=>7t+b=25 (3).Từ (3) suy ra 1Với t=1 có a=4, b=18, c=78Với t=2 có a=8,b=11,c=81Với t=3 có a=12,b=4,c=84KL: Bài toán có 3 nghiệm kể trên

Đúng 0 Bình luận (0)

Trăm con trâu trăm bó cỏ

Trâu đứng ăn năm

Trâu nằm ăn ba

Lụ khụ trâu già

Ba con một bó

Hỏi có bao nhiêu trâu mỗi loại ?

Lớp 5 Toán 1 0 Gửi Hủy

GỌI SỐ TRÂU ĐỨNG LÀ XSỐ TRÂU NẰM LÀ Y( x, y thuộc n*)số trâu già là 100-(x+y)ta co pt sau5x+3y+/3=10015x+9y+100-x-y=30014x+8y=2007x+4y=100ta có x nhỏ hơn hoặc = 12 để thoả mãn điều kiện của bàithay x= 4 ta tìm được y = 18 thoả mãntrâu đứng 4 con nằm 18 con già 78 con

Đúng 0 Bình luận (0)

“https://hanoitranserco.com.vn/Trăm bó cỏ,trăm con trâu,

Trâu đứng ăn năm,

Trâu nằm ăn ba,

Lụ khụ trâu già

Ba con một bó”https://hanoitranserco.com.vn/.

Hỏi có bao nhiêu trâu mỗi loại?

Lớp 5 Toán 4 0 Gửi Hủy

Gọi x là trâu đứng, y là trâu nằm, z là trâu già (x,y,z là số tự nhiện 15*x + 9*y + z = 300 (2)

Lấy (2) trừ đi (1) ta có 14*x + 8*y = 200

7*y + 4*y = 100

y = 25 – x*7/4

y là số tự nhiên nên y x*7/4 Đúng 0 Đúng 0 Đúng 0 3 Đúng 0 Đúng 0 Đúng 0 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *