Do you imagine use the Word 2007/2010/2013/2016/2019 function under the Word 2003 interface? This article provides the ways to get the Print Preview, both with an add-in Classic menu for Word and in New Ribbon.

If you have Classic thực đơn for Word installed.

Method A:

With Classic thực đơn for Word 2007/2010/2013/2016/2019 installed, you can click Menus tab to lớn get back the classic style interface. It is so fast lớn get the Print Preview button in the toolbars. The following picture shows its position as clear as possible.

Bạn đang xem: Print preview vào word 2010 sinh hoạt đâu


Bạn đang xem: Print preview trong word 2010 ở đâu

*

Method B:

Click Menus tab On File menu, move lớn Print Preview in the drop down menu There will be a Print Preview window popping up, just as what you use in Word 2003.


*

If you have not Classic menu for Word installed, you can …

In Microsoft Word 2003/XP(2002)/2000, users can edit a worksheet before printing under “Print Preview” mode, such as zoom in & zoom out, set up pages, & provides an X button khổng lồ close Print Preview. When upgrade khổng lồ Microsoft Word 2010 or 2013, there may be greatly different.Bạn sẽ xem: Print preview vào word 2010 ở đâu

Word 2010 và 2013 improves & redesigns the backstage, which has added Print option into it. It combines the Print dialog, the most common Page thiết lập elements, & Print Preview. To lớn get Print Preview, here is a simple way khổng lồ go.

Click File tab Move to lớn Print tab Or use the shortcut key Ctrl + phường


*

Xem thêm: Đà Nẵng 'Kỷ Luật Quyết Liệt' Với Con Trai Ông Nguyễn Bá Thanh Từ Trần

More Tips

What is Classic menu for Office

The software Classic thực đơn for Office is designed for the people who are accustomed khổng lồ the old interface of Microsoft Office 2003, XP (2002) & 2000. It brings back the classic menus và toolbars lớn Microsoft Office (includes Word) 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 and 365. The classic view helps the people khổng lồ smoothly upgrade to the latest version of Office, & work with Office 2007/2010/2013/2016 as if it were Office 2003 (and 2002, 2000).


*

Screen Shot of Classic thực đơn for Word All new features & commands of Office 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 & 365 have been added lớn the menus & toolbars; Without any training or tutorials after upgrading, users can work with Office 2007/2010/2013/2016 immediately; Easy to find any command items you want khổng lồ process; Easy khổng lồ show or hide the classic menus, toolbars và ribbon tabs; Easy lớn install và use. Supports all languages. Miễn phí download!
*

Classic thực đơn for Office

It includes Classic menu for Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access, InfoPath, Visio và Project 2010, 2013, 2016, 2019 and 365.

Classic thực đơn for Office 2007

It includes Classic thực đơn for Word, Excel, PowerPoint, Access and Outlook 2007.

Công thức đạo hàm của arctan(u)

Số la mã từ là 1 đến 20

Bảng hóa trị của các gốc axit

Những từ bỏ ngữ địa phương miền nam

Hno2 là hóa học điện li bạo gan hay yếu

Este có tính năng với mãng cầu không

Ví dụ về quy phép tắc mâu thuẫn

Liên hệ phiên bản thân về sự việc đạo đức

Cách làm cho máy vi tính chạy mượt hơn

Vì sao lý công uẩn dời đô về đại la

Những từ đẹp tuyệt vời nhất trong tiếng việt

Ví dụ về cái chung và dòng riêng

Vì sao hatsune miku ngưng biểu diễn

Hiệu ứng morph vào powerpoint 2016

Một số ví dụ như về thuật toán