Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (778.05 KB, 14 trang )

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHƯƠNG 4 CĨ ĐÁP ÁN

Câu 1: Đường lối cơng nghiệp hóa đất nước hình thành từ Đại hội nào, năm bao nhiêu ? a. Đại hội II, năm 1951

B. Đại hội III, năm 1960 c. Đại hội IV, năm 1982 d. Đại hội VI, năm 1986

Câu 2: Trước thời kỳ đổi mới, nước ta đã có bao nhiêu năm tiến hành cơng nghiệp hóa ? a. 10 năm

b. 15 năm c. 20 năm D. 25 năm

Câu 3: Giai đoạn 1975 đến 1985, CNH được thực hiện trên phạm vi nào ? a. Miền Bắc

b. Miền Nam C. Cả nước

d. Khu vực đô thị.

Câu 4: Đại hội III (9/1960), Đảng khẳng định tính tất yếu của CNH đối với công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta căn cứ vào cơ sở thực tiễn nào ?

a. Phân tích đặc điểm kinh tế đất nước. B. Phân tích đặc điểm kinh tế Miền Bắc.

c. Phân tích đặc điểm kinh tế, chính trị, văn hóa của đất nước. d. Chủ nghĩa Mác – Lênin.

Câu 5: Trong Đại hội V (1982) Đảng xác định: Việc xây dựng và phát triển CN nặng cần làm ?

(2)

b. Thật lớn

C. Có mức độ, vừa sức d. Thật nhỏ

Câu 6: Quan điểm đúng đắn về cơng nghiệp hóa được khẳng định nhiều lần trong tất cả các Đại hội của Đảng là ?

A. CNH là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên CNXH.

b. Muốn cải biến tình trạng kinh tế lạc hậu của nước ta, khơng cịn con đường nào khác ngồi con đường cơng nghiệp hóa.

c. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý.

d. Ra sức phát triển công nghiệp nhẹ, song song với việc ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

Câu 7: Ngay từ đầu quá trình CNH, Đảng đã xác định ?

a. CNH là nhiệm vụ quan trọng trong suốt thời kỳ quá độ lên CNXH. b. CNH là nhiệm vụ cơ bản trong suốt thời kỳ quá độ lên CNXH. c. CNH là nhiệm vụ thiết yếu trong suốt thời kỳ quá độ lên CNXH. D. CNH là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên CNXH.

Câu 8: Đại hội III xác định mục tiêu cơ bản của cơng nghiệp hóa XHCN là ?

A. Xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa cân đối và hiện đại; bước đầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH.

b. Bước đầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. c. Xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa cân đối và hiện đại. d. Xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp hiện đại.

Câu 9: Quan điểm về ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý được Đảng nêu ra lần đầu tiên tại ?

a. Đại hội III. b. Đại hội IV.

(3)

Câu 10: Đường lối CNH Đại hội VI được xác định trên cơ sở thực tiễn nào ? A. Tình hình trong nước và thế giới

b. Tình hình đất nước sau giải phóng miền Nam c. Tình hình xây dựng CXNH ở miền Bắc

d. Những thành tựu và hạn chế trong q trình cơng nghiệp hóa ở miền Bắc

Câu 11: Cơng nghiệp hóa của Việt Nam trước đổi mới là CNH theo mơ hình kinh tế ? a. Khép kín, và thiên về phát triển cơng nghiệp nặng.

B. Khép kín, hướng nội và thiên về phát triển công nghiệp nặng. c. Hướng nội, và thiên về phát triển công nghiệp nặng.

d. Hướng ngoại, và thiên về phát triển công nghiệp nặng. Câu 12: Đặc trưng của CNH thời kỳ trước đổi mới là?

a. Chủ yếu dựa vào lợi thế lao động, tài nguyên đất đai, nguồn viện trợ b. Chủ lực CNH là Nhà nước và các doanh nghiệp Nhà nước

C. Phân bổ nguồn lực bằng cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp trong một nền kinh tế phi thị trường

d. Tất cả đáp án

Câu 13: Trong quá trình lãnh đạo thực hiện CNH trước đổi mới, chúng ta đã mắc sai lầm ? a. Nóng vội, muốn nhanh chóng xây dựng thành cơng CNXH.

b. Giản đơn, chủ quan, duy ý chí.

c. Khơng quan tâm đến hiệu quả kinh tế – xã hội. D. Tất cả đáp án

Câu 14: Tinh thần “Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” là của Đại hội mấy ?

(4)

Câu 15: Trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam, CNH được Đảng xác định là? a. Nhiệm vụ quan trọng

b. Mục tiêu chiến lược C. Nhiệm vụ trung tâm d. Mục tiêu quan trọng

Câu 16: Đại hội lần thứ V (3/1982) của Đảng đã xác định mặt trận hàng đầu trong chặng
đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên CNXH là ?

a. Công nghiệp b. Nông nghiệp c. Công nghiệp nhẹ D. Tất cả đáp án

Câu 17: Tại Đại hội VI (12/1986), Đảng khẳng định các chương trình mục tiêu cần thực hiện trong những năm còn lại của chặng đường đầu tiên là ?

a. Lương thực; thực phẩm; hàng xuất khẩu.

B. Lương thực – thực phẩm; hàng tiêu dùng; hàng xuất khẩu. c. Lương thực – thực phẩm; hàng tiêu dùng.

d. Lương thực; thực phẩm; hàng tiêu dùng; hàng mây tre đan

Câu 18: Hội nghị Trung ương mấy đã có bước đột phá mới trong nhận thức về khái niệm cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa?

A. Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (khóa VII). b. Hội nghị Trung ương lần thứ bảy (khóa VI). c. Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (khóa VII). d. Hội nghị trung ương lần thứ bảy (khóa VIII).

(5)

a. Đại hội VII B. Đại hội VIII c. Đại hội IX d. Đại hội XII

Câu 20: Đại hội mấy của Đảng xác định mục tiêu: ‘Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức để sớm đưa nước ta khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại’’ ?

a. Đại hội VI b. Đại hội IX C. Đại hội X d. Đại hội XII

Câu 21: Trong thời kỳ đổi mới, Đảng nêu mấy quan điểm về CNH, HĐH (Giáo trình 2016) ? a. 3

b. 4 C. 5 d. 6

Câu 22: Đảng xác định: Cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới là ? a. Công việc chủ yếu của Nhà nước.

b. Công việc của các thành phần kinh tế ngồi quốc doanh. c. Cơng việc của thành phần kinh tế tư nhân.

D. Sự nghiệp của tồn dân, của mọi thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước là chủ đạo.

Câu 23: Thời kỳ đổi mới, Đảng xác định: Phải gắn CNH, HĐH với phát triển? a. Kinh tế kế hoạch hóa tập trung

b. Kinh tế tư nhân c. Kinh tế thị trường

D. Kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế

(6)

thời kỳ nào ở Việt Nam ? A Thời kỳ trước đổi mới.

b. Thời kỳ miền Bắc xây dựng CNXH. c. Thời kỳ cả nước xây dựng CNXH. d. Thời kỳ đổi mới.

Câu 25: Trong thời kỳ trước đổi mới, phương thức phân bổ nguồn lực để công nghiệp hóa được thực hiện chủ yếu bằng ?

A. Kế hoạch của Nhà nước. b. Cơ chế thị trường.

c. Kế hoạch của các doanh nghiệp nhà nước. d. Kế hoạch của từng địa phương.

Câu 26: Thời kỳ đổi mới, Đảng xác định: Kinh tế Nhà nước giữ vai trị như thế nào trong q trình CNH, HĐH ?

a. Chỉ đạo b. Chủ chốt C. Chủ đạo d. Chủ yếu.

Câu 27: Quá trình CNH, HĐH, Đảng khẳng định: Phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển…?

a. Nhanh và hiệu quả B. Nhanh và bền vững c. Bền vững và hiệu quả d. Tất cả đáp án

Câu 28.

Đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm đường lối công nghiệp hóa

Tại Đại hội lần thứ XI (2011) Đảng khẳng định: Công nghiệp hoá gắn với hiện đại hoá và CNH, HĐH gắn với ….?

a. Phát triển kinh tế tri thức b. Bảo vệ tài nguyên môi trường

(7)

d. Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN

Câu 29. Đại hội lần thứ IX của Đảng khẳng định: Cơng nghiệp hố gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và…..?

a. Hội nhập kinh tế khu vực b. Hội nhập kinh tế thế giới C. Hội nhập kinh tế quốc tế d. Hội nhập quốc tế

Câu 30. Xây dựng CNXH ở nước ta thực chất là nhằm thực hiện mục tiêu: a. Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh

B. Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh c. Nước mạnh, dân giàu, công bằng, dân chủ, văn minh d. Dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh, dân chủ

Câu 31: Trong thời kỳ đổi mới, phương thức phân bổ nguồn lực để CNH, HĐH được thực hiện chủ yếu thông qua?

a. Các quy luật của thị trường.

B. Kế hoạch của cơ quan hành chính nhà nước. c. Kế hoạch của các doanh nghiệp nhà nước. d. Kế hoạch của từng địa phương.

Câu 32: CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN giúp cho? a. Sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cơ bản trong nền kinh tế.

b. Khai thác mọi tiềm năng sẵn có của đất nước. c. Khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. D. Tất cả đáp án

Câu 33: Muốn kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để phát triển kinh tế nói chung, cần phải ?

(8)

c. Chú trọng đến xuất khẩu hàng hóa. d. Gắn cơng nghiệp hóa với hiện đại hóa.

Câu 34: CNH thời kỳ đổi mới, để tăng trưởng kinh tế, cần chú trọng mấy yếu tố?

a. 4 B. 5 c. 6 d. 7

Câu 35: Yếu tố nào sau đây giữ vai trò quyết định trong tăng trưởng kinh tế? a. Vốn

b. Khoa học công nghệ C. Con người

d. Cơ cấu kinh tế

Câu 36: Để phát triển nguồn lực con người, đáp ứng yêu cầu của CNH, HĐH đất nước cần ? a. Đặc biệt chú trọng đến điều kiện sống của con người.

b. Đặc biệt chú ý đến những yêu cầu về tinh thần con người. c. Đặc biệt chú trọng đào tạo công nghệ cao.

D. Đặc biệt chú ý đến phát triển giáo dục, đào tạo.

Câu 37: CNH, HĐH thời kỳ đổi mới, Đảng khẳng định quan điểm: Khoa học và công nghệ là ? A. Nền tảng và động lực của cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa.

b. Nền tảng của cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa. c. Động lực của cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa.

d. Nền tảng chủ yếu của cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Câu 38: Để trở thành một nước công nghiệp hiện đại, Việt Nam cần giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp và tăng tỷ lệ lao động trong ….?

(9)

C. Công nghiệp và dịch vụ d. Tất cả các đáp án

Câu 39. Một trong những định hướng quan trọng của Đảng trong phát triển CNH, HĐH thời kỳ đổi mới là ?

a. Phát triển nông nghiệp b. Phát triển lâm nghiệp C. Phát triển công nghiệp

d. Phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp

Câu 40. Những định hướng của Đảng trong phát triển CNH, HĐH là ? a. Phát triển công nghiệp

b. Phát triển ngư nghiệp c. Phát triển khu vực dịch vụ

D. Phát triển công nghiệp và dịch vụ

Câu 41: Những định hướng của Đảng về CNH, HĐH trong những năm tiếp theo cần? a. Phát triển kinh tế biển

b. Phát triển kinh tế vùng, liên vùng

c. Phát triển đô thị và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội D. Tất cả các đáp án

Câu 42: Đi đôi với xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao trình độ dân trí, bài trừ các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an tồn xã hội, ở nơng thơn cần?

a. Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp b. Phát huy dân chủ

c. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân
D
. Tất cả các đáp án

Câu 43: Để giải quyết lao động, việc làm ở nông thôn cần ? a. Tạo điều kiện cho xuất khẩu lao động

(10)

c. Chú trọng dạy nghề, giải quyết việc làm

D. Tạo điều kiện cho xuất khẩu lao động Chú trọng dạy nghề, giải quyết việc làm

Câu 44. Đại hội III khẳng định: Muốn cải biến tình trạng lạc hậu của nước ta khơng có con đường nào khác ngồi con đường…?

a. Cơ giới hoá XHCN b. Tự động hoá XHCN c. Điện khí hố XHCN D. Cơng nghiệp hố XHCN

Câu 45. Ngành “cơng nghiệp khơng khói” là ngành nào ? a. Nông nghiệp

b. Điện ảnh C. Dịch vụ

d. Công nghiệp nhẹ

Câu 46.

Xem thêm: Làm Trắng Da Mặt Tự Nhiên Tại Nhà Nhanh Nhất, 8 Cách Làm Trắng Da Mặt Tự Nhiên

Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển toàn diện cần ? A Có trọng tâm, trọng điểm

b. Có trọng tâm c. Có kế hoạch

d. Có phương châm rõ ràng

Câu 47. Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế vùng, liên vùng cần ? a. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng

b. Có chính sách hỗ trợ các vùng cịn khó khăn c. Ưu tiên phát triển trồng cây ăn quả

D. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng Có chính sách hỗ trợ các vùng cịn khó khăn

Câu 48. Để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tâng kinh tế – xã hội nhằm phát triển CNH, HĐH cần ưu tiên và đa dạng hố hình thức đầu tư cho các lĩnh vực trọng tâm, đó là ?

(11)

b. Hạ tầng ngành điện đảm bảo c. Hạ tầng đô thị lớn hiện đạo D. Tất cả các đáp án

Câu 49: Biện pháp để phát triển đơ thị trong q trình CNH, HĐH những năm tới là ? a. Đổi mới cơ chế chính sách, kiểm soát chặt chẽ theo quy hoạch và kế hoạch

b. Tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển c. Nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của các đô thị

D Đổi mới cơ chế chính sách, kiểm sốt chặt chẽ theo quy hoạch và kế hoạch Nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của các đô thị

Câu 50: Nông nghiệp trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta có vai trị gì? a. Cung cấp lương thực thực phẩm cho xã hội

b. Cung cấp nguyên liệu và lao động cho công nghiệp và thành thị c. Là thị trường rộng lớn của q trình cơng nghiệp hố

d. Tất cả các đáp án

Câu 51: Hạn chế của quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam hiện nay là gì ? a. Nguồn lực của đất nước chưa được sử dụng có hiệu quả cao. b. Tài nguyên đất đai và các ngồn vốn của nhà nước còn bị lãng phí. c. Nhiều nguồn lực trong dân chưa được phát huy.

DTất cả các đáp án

Câu 52: Trong CNH, HĐH thời kỳ đổi mới, khoa học và cơng nghệ có vai trị quyết định đến? a. Tăng năng suất lao động

b. Giảm chi phí sản xuất

c. Nâng cao lợi thế cạnh tranh và tốc độ phát triển kinh tế D Tất cả các đáp án

Câu 53: Phát triển khoa học và công nghệ phải phù hợp với xu thế phát triển nhảy vọt của? a. Cách mạng khoa học và công nghệ

(12)

c. Nền kinh tế trí thức D. Tất cả các đáp án

Câu 54: Đường lối CNH, HĐH thời kỳ đổi mới được hình thành, bổ sung trong những Đại hội nào của Đảng ?

a. ĐH IV, VII, XII b. ĐH VIII, IX,X, XI, XII

C. ĐH VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII d. V, VI, VII, VIII

Câu 55: Mục tiêu CNH, HĐH ở Việt Nam thời kỳ đổi mới là ? a. Đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành một nước CN hiện đại

b. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành một nước CN hiện đại

c. Đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành một nước CN hiện đại, nông nghiệp phát triển D. Từ nay đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành một nước CN hiện đại theo định hướng XHCN

Câu 56: Mục tiêu cơ bản của CNH, HĐH thời kỳ đổi mới là cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có ?

a. Cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện đại

b. Có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

c. Mức sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng – an ninh vững chắc D. Tất cả các đáp án

Câu 57: Quan điểm của Đảng về CNH, HĐH là sự nghiệp của ? a. Toàn dân

b. Của mọi thành phần kinh tế
c. Của Nhà nước

D. Toàn dân và của mọi thành phần kinh tế

(13)

trong đó giữ vai trị quan trọng là… ? a. Lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ b. Lực lượng cán bộ quản lý

c. Đội ngũ công nhân lành nghề D. Tất cả các đáp án

Câu 59: Nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình CNH, HĐH địi hỏi phải ?

a. Có khả năng nắm bắt và sử dụng các thành tựu khoa học- công nghệ tiên tiến của thế giới b. Đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu và trình độ

c. Có khả năng sáng tạo cơng nghệ mới

D. Đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu và trình độ, có khả năng nắm bắt và sử dụng các thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến của thế giới, có khả năng sáng tạo cơng nghệ mới

Câu 60: Sau hơn 30 năm đổi mới, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH, HĐH đã đạt được những kết quả quan trọng nào ?

a. Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng tăng b. Tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm

c. Trong từng ngành kinh tế đều có sựu chuyển dịch tích cực về cơ cấu sản xuất, cơ cấu cơng nghệ

(14)

Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh tiếng.

I. Luyện Thi Online

– Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. – Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG

– Tốn Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt ở các kỳ thi HSG.

– Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.

III.

Xem thêm: (Lol Mobile) Cách Mua Tướng Trong Liên Minh Huyền Thoại, Cách Mua Tướng Trong Liên Minh

Kênh học tập miễn phí

– HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.

– HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý – Hố, Sinh- Sử – Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *