BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI TỐT NGHIỆP THPT.ĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒ

a. Vệt hiệu nhận thấy biểu vật dụng Tròn (địa lý)

 

b. Bí quyết vẽ biểu đồ gia dụng Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-69)

" data-medium-file="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259" data-large-file="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=664" class="alignnone size-full wp-image-9817" src="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png" alt="T-69" width="664" height="768" srcset="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png 664w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=130&h=150 130w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-69.png?w=259&h=300 259w" sizes="(max-width: 664px) 100vw, 664px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-69)
*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-58)

" data-medium-file="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300" data-large-file="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9723" src="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png" alt="T-58" width="796" height="760" srcset="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png 796w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=150&h=143 150w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=300&h=286 300w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-58.png?w=768&h=733 768w" sizes="(max-width: 796px) 100vw, 796px" />Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-58)" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-53)

" data-medium-file="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300" data-large-file="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9693" src="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png" alt="T-53" width="878" height="756" srcset="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png 878w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=150&h=129 150w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=300&h=258 300w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-53.png?w=768&h=661 768w" sizes="(max-width: 878px) 100vw, 878px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-53)
*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-51)

" data-medium-file="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300" data-large-file="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9676" src="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png" alt="T-50" width="798" height="760" srcset="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png 798w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=150&h=143 150w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=300&h=286 300w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-50.png?w=768&h=731 768w" sizes="(max-width: 798px) 100vw, 798px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-51)

c. Phương pháp nhận xét biểu đồ vật Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png" alt="T-57" width="760" height="758" srcset="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150&h=150 150w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300&h=300 300w" sizes="(max-width: 760px) 100vw, 760px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-57)

d. Mọi lỗi thường gặp gỡ khi vẽ biểu thiết bị Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-34)

" data-medium-file="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300" data-large-file="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9600" src="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png" alt="T-34" width="932" height="768" srcset="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png 932w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=150&h=124 150w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300&h=247 300w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=768&h=633 768w" sizes="(max-width: 932px) 100vw, 932px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-34)

e. Nên dùng thước đo % (không bắt buộc lấy % x 3,6o), không nên dùng thước đo độ

 

g. Ví dụ minh họa cụ thể biểu đồ dùng Tròn (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-47)

" data-medium-file="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300" data-large-file="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9660" src="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png" alt="T-47" width="926" height="768" srcset="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png 926w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=150&h=124 150w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=300&h=249 300w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-47.png?w=768&h=637 768w" sizes="(max-width: 926px) 100vw, 926px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-47)

" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-24)

" data-medium-file="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296" data-large-file="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9553" src="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png" alt="T-24" width="758" height="768" srcset="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png 758w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=148&h=150 148w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-24.png?w=296&h=300 296w" sizes="(max-width: 758px) 100vw, 758px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-24)
*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-02)

" data-medium-file="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300" data-large-file="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9422" src="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png" alt="T-02" width="812" height="746" srcset="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png 812w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=150&h=138 150w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=300&h=276 300w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-02.png?w=768&h=706 768w" sizes="(max-width: 812px) 100vw, 812px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-02)
*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-03)

" data-medium-file="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300" data-large-file="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9427" src="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png" alt="T-03" width="900" height="750" srcset="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png 900w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=150&h=125 150w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=300&h=250 300w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-03.png?w=768&h=640 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-03)

 

Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH MẶT NƯỚC NGỌT VÀ NƯỚC MẶN, LỢ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

CỦA VIỆT NAM, NĂM 2005 VÀ NĂM 2014

(Đơn vị: nghìn ha)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

 -Nuôi cá

281,7

302,8

 -Nuôi tôm

4,9

4,5

 -Nuôi tất cả hổn hợp và thuỷ sản khác

1,6

1,2

Diện tích nước mặn, lợ:

-Nuôi cá

10,1

36,9

-Nuôi tôm

528,3

363,0

-Nuôi tất cả hổn hợp và thuỷ sản khác

122,2

29,8

Vẽ biểu đồ thích hợp nhất biểu hiện cơ cấu diện tích s mặt nước ngọt cùng nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản của Việt Nam, năm 2005 và năm 2014.

Bạn đang xem: Cách vẽ biểu đồ tròn bằng đơn giản đẹp bằng các bước cơ bản nhất

Rút ra các nhận xét đề nghị thiết.

Cách vẽ:

1.Vẽ biểu đồ:

*Tính quy mô nửa đường kính nữa mặt đường tròn:

*Tính tổ chức cơ cấu (%):

Áp dụng cách tính như trên, ta được bảng tác dụng đầy đầy đủ sau:

Bảng: Cơ cấu diện tích s mặt nước ngọt với nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản

của Việt Nam, năm 2005 với năm 2014

(Đơn vị: %)

Năm

Diện tích

2005

2014

Diện tích nước ngọt:

100,0

100,0

 -Nuôi cá

97,7

98,2

 -Nuôi tôm

1,7

1,5

 -Nuôi các thành phần hỗn hợp và thuỷ sản khác

0,6

0,3

Diện tích nước mặn, lợ:

100,0

100,0

-Nuôi cá

1,5

8,6

-Nuôi tôm

80,0

84,5

-Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

18,5

6,9

*Vẽ biểu đồ: 

Lưu ý:

-Tổng cơ cấu 100% tương ứng nữa đường tròn (1800).

-Do đó 1% tương ứng cung 1,80 của đường tròn.

Xem thêm: Bạn Đã Biết Học Ielts 7.0 Trong Bao Lâu Để Đạt Band Điểm 5, Học Ielts Mất Bao Lâu Để Đạt Target Hiệu Quả Nhất

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-21)

" data-medium-file="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300" data-large-file="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9536" src="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png" alt="T-21" width="1000" height="762" srcset="https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png 1000w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=150&h=114 150w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=300&h=229 300w, https://hanoitranserco.com.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-21.png?w=768&h=585 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-21)

2.Nhận xét (và so sánh bảng số liệu):

Tổng diện tích khía cạnh nước nuôi trồng thuỷ sản của nước ta từ 2005 – năm trước giảm từ 948,8 xuống 738,2 ngàn ha, năm năm trước giảm 1,3 lần năm 2005, vắt thể:

+Diện tích khía cạnh nước ngọt tăng: vội 1,1 lần (308,5 ngàn ha so với 288,2 nghìn ha)

+Diện tích phương diện nước mặn, lợ giảm: vội 1,5 lần (660,6 ngàn ha đối với 429,7 nghìn ha)

Về quy mô diện tích nước mặn, lợ luôn cao hơn diện tích s mặt nước ngọt, cầm thể:

+Năm 2005: vội 2,3 lần (660,6 ngàn ha đối với 288,2 nghìn ha)

+Năm 2014: gấp 1,4 lần (429,7 ngàn ha so với 308,5 ngàn ha)

Về cơ cấu:

+Đối với diện tích s mặt nước ngọt:

-Nuôi cá chiếm lớn nhất: 97,7% và 98,2%, tăng 21,1 nghìn ha.

-Nuôi tôm (dưới 2%), nuôi lếu hợp, thuỷ sản khác (dưới 1%) chiếm rất nhỏ, ít vươn lên là động.

+Đối với diện tích mặt mặn, lợ:

-Nuôi tôm chiếm phệ nhất: 80,0% cùng 84,5%, nhưng bớt 165,3 ngàn ha.

-Nuôi cá chỉ chiếm khá nhỏ, tăng nhanh: 26,8 nghìn ha (1,5% lên 8,6%)

-Nuôi láo lếu hợp, thuỷ sản khác chiếm phần khá, sút nhanh: 92,4 nghìn ha (18,5% xuống 6,9%)

=>Nhìn chung, diện tích mặt nước ngọt tăng khá, chiếm đa phần là diện tích s nuôi cá; so với diện tích mặt nước mặn, lợ nhiều hơn nữa diện tích khía cạnh nước ngọt, đã có xu thế giảm cùng chiếm đa số là diện tích nuôi tôm.